Λογαριασμός
Άρθρα Ειδήσεις Forums Blogs Σελίδες Εργαλεία Μέλη
 •  
 
Όροι

To getpaid.gr είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στα μέλη του να δημιουργούν μοναδικά προσωπικά προφίλ στο διαδίκτυο έτσι ώστε να μπορούν να βρούν και να επικοινωνήσουν με παλαιούς και νέους φίλους. Η υπηρεσία παρέχεται από το getpaid.gr. Κατά τη χρήση του getpaid.gr συμφωνείτε με τη δέσμευση από τους Όρους Χρήσης (η "Σύμβαση"), είτε έχετε εγγραφεί ως μέλος είτε όχι ("Μέλος"). Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος, να επικοινωνείτε με άλλα μέλη και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του getpaid.gr (οι "Υπηρεσίες"), παρακαλούμε διαβάστε αυτή την σύμβαση και υποδείξτε την αποδοχή σας ακολουθώντας τις οδηγίες στη διαδικασία εγγραφής.

 

Η σύμβαση αυτή καθορίζει τους νομικά δεσμευτικούς όρους για τη χρήση αυτής του getpaid.gr και την ιδιότητα σας ως μέλους σε αυτή την υπηρεσία.
H ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την σύμβαση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα getpaid.gr. Εφόσον η τροποποίηση έχει δημοσιευθεί, αποδέχεστε τη δέσμευση σε κάθε αλλαγή σε αυτή την σύμβαση όταν χρησιμοποιείτε αυτή την υπηρεσία. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει την πολιτική του getpaid.gr για αποδεκτή χρήση και για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας, της υπηρεσίας και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του getpaid.gr.

 

Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τις πληροφορίες που δημοσιεύετε στο getpaid.gr και παρέχετε σε άλλα μέλη. Φωτογραφίες που δημοσιεύονται από εσάς δεν επιτρέπεται να περιέχουν γυμνό, βίαιο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα άλλα μέλη του getpaid.gr (για παράδειγμα, στο προφίλ τους) μπορεί να περιέχουν ανακριβές, ακατάλληλο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο αυτό.

 

Το getpaid.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει, αρνηθεί τη δημοσίευση ή να διαγράψει οποιαδήποτε δημοσίευση (συμπεριλαμβανομένων και των μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου) από εσάς, ή να περιορίσει, αναστείλει ή τερματίσει την πρόσβαση σε όλο ή οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση.

 

Με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση του getpaid.gr που λαμβάνει χώρα εκτός της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση και δέχεστε ότι απαλλάσετε την ιστοσελίδα από όλες τις απώλειες, ζημιές, δικαιώματα, απαιτήσεις και δράσεις κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σωματικές βλάβες, θάνατο και υλικές ζημιές που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα ή απορρέουν από την συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε εκδήλωση της ιστοσελίδας που λαμβάνει χώρα εκτός της ιστοσελίδας.

Όροι Χρήσης

1) Οι Συναναστροφές σας.

Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τις συναναστροφές σας και την επικοινωνία με τα άλλα μέλη. Κατανοείτε ότι το getpaid.gr δεν ελέγχει με κανέναν τρόπο τα μέλη, ούτε τα ερευνά ή προσπαθεί να εξακριβώσει την πιστότητα των δηλώσεων τους. Το getpaid.gr δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις ως προς την συμπεριφορά των μελών ή την συμβατότητα τους με οποιαδήποτε τρέχοντα και μελλοντικά μέλη. Παρ’ όλα αυτά, σας συμβουλεύουμε πως εάν θέλετε να συναντηθείτε ή να ανταλλάξετε προσωπικές πληροφορίες με οποιοδήποτε μέλος του getpaid.gr, τότε θα πρέπει μόνοι σας να πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο για αυτό το άτομο.

Σε καμία περίπτωση το getpaid.gr δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες, έμμεσες, γενικές, ειδικές, αντισταθμιστικές, από αμέλεια, ή/και επακόλουθες, που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη συμπεριφορά τη δική σας ή κάποιου άλλου σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σωματική βλάβη, συναισθηματικές διαταραχές, ή/και άλλες ζημιές που προκύπτουν από τις επικοινωνίες ή συναντήσεις με άλλους εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας ή των προσώπων που συναντάτε μέσω αυτής της υπηρεσίας.

 

2) Επιλεξιμότητα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στην υπηρεσία με ψευδή στοιχεία. Με τη χρήση της ιστοσελίδας και της υπηρεσίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε είναι αληθείς και ακριβείς και πως συμφωνείτε να διατηρήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε πάνω από 18 ετών και πως η χρήση του getpaid.gr δε θα παραβιάσει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό. Το προφίλ σας μπορεί να διαγραφεί χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστωθεί ότι δηλώσατε λανθασμένα την ηλικία σας. Η συμμετοχή είναι αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση, και δεν επιτρέπεται σε άλλους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων του προφίλ σας ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί ή εμφανιστεί μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλα μέλη.

 

3) Όροι/Χρεώσεις.

Η παρούσα συμφωνία βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, ενώ χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, την υπηρεσία, ή/και όταν είστε μέλος. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Ο διαχειριστής του getpaid.gr μπορεί να τερματίσει τη συνδρομή σας για οποιοδήποτε λόγο, με ισχύ από τη στιγμή της αποστολής ειδοποίησης στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που δώσατε στην αίτηση εγγραφής σας ή σε άλλη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που παρείχατε στο getpaid.gr. Με τη χρήση της υπηρεσίας και με την εγγραφή σας, αντιλαμβάνεστε ότι το getpaid.gr διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώνει για την υπηρεσία και έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συνδρομή σας αν παραβιάσετε αυτή την συμφωνία, ή αδυνατείτε να πληρώσετε για την υπηρεσία, όπως απαιτείται από την παρούσα συμφωνία.

 

4) Μη εμπορική χρήση από τα μέλη.

Η ιστοσελίδα είναι μόνο για προσωπική χρήση των μελών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη εμπορική προσπάθεια, εκτός από εκείνες που καθορίζονται ρητά ή έχουν εγκριθεί από τη διαχείριση του getpaid.gr. Παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή/και διευθύνσεων ηλ. ταχυδρομείου των μελών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου ή χωρίς άδεια από την ιστοσελίδα θα διερευνηθεί. Εμπορική διαφήμιση, σύνδεσμοι συνεργατών, καθώς και άλλες μορφές προσέγγισης μπορεί να αφαιρεθούν από τα προφίλ των μελών χωρίς προειδοποίηση. Ενδεχομένως, τέτοιες ενέργειες μπορεί να οδηγήσουν σε τερματισμό των δικαιωμάτων του μέλους. Κατάλληλες νομικές ενέργειες θα ληφθούν από την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας.

 

5) Δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του getpaid.gr.

Το getpaid.gr κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και την υπηρεσία. Το getpaid.gr περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες της ιστοσελίδας και των παρόχων του. Εκτός από τις πληροφορίες τύπου δημοσίου public domain ή αυτές για τις οποίες έχει δοθεί γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, διανείμετε, εκτελέσετε, επιδείξετε, ή να πουλήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις εμπορικά δεσμευμένες πληροφορίες.

 

6) Περιεχόμενο δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα.

α. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί να επανεξετάσει και να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο, μηνύματα, μηνύματα του messenger του getpaid.gr, φωτογραφίες ή προφίλ (συλλογικά, , "Περιεχόμενο, ") που κατά την απόλυτη κρίση του getpaid.gr παραβιάζουν την παρούσα συμφωνία ή που ενδέχεται να είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζουν τα δικαιώματα, προσβάλλουν ή απειλούν την ασφάλεια οποιουδήποτε μέλους.

 

β. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή εμφανίζετε (από εδώ και πέρα, "δημοσίευση") μέσω της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες μεταδίδετε σε άλλα μέλη.

 

γ. Με την ανάρτηση οποιουδήποτε περιεχομένου στους κοινόχρηστους χώρους της σελίδας, με το παρόν χορηγείτε στο getpaid.gr τη μη αποκλειστική, πλήρως εξοφλημένη, παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί, να εκτελεί δημόσια και να προβάλλει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Αυτή η άδεια θα λήξει τη στιγμή που θα διαγράψετε το εν λόγω περιεχόμενο από την ιστοσελίδα.


δ. Τα παρακάτω αποτελούν μια τμηματική λίστα με το περιεχόμενο που θεωρείται παράνομο ή απαγορεύεται στην ιστοσελίδα. Το getpaid.gr διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια κατά οποιασδήποτε παραβίασης αυτής της διάταξης , συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, στη διαγραφή προσβλητικού περιεχομένου από την υπηρεσία και τον τερματισμό της συμμετοχής των εν λόγω παραβατών. Το απαγορευμένο περιεχόμενο θεωρείται αυτό που:

 

i. είναι καταφανέστατα προσβλητικό και προωθεί το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη σωματική βλάβη οποιασδήποτε φύσης εναντίον κάθε ομάδας ή ατόμου.


ii. παρενοχλεί ή υποστηρίζει την παρενόχληση ενός άλλου ατόμου,


iii. περιλαμβάνει την μετάδοση "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας", "επιστολών-αλυσίδων" ή "μαζικής αλληλογραφίας" ή "spam μηνυμάτων",


iv. προωθεί πληροφορίες που είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή συμπεριφορά που θεωρείται υβριστική, απειλητική, άσεμνη, συκοφαντική ή δυσφημιστική,


v. προωθεί την παράνομη ή αναρμόδια αντιγραφή προστατευμένου έργου ενός άλλου προσώπου, όπως είναι η παροχή πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συνδέσμους προς αυτά, παρέχει πληροφορίες για την παράκαμψη συσκευών με ενσωματωμένη προστασία εγγραφής, ή την παροχή πειρατικής μουσικής ή συνδέσεις σε πειρατικά μουσικά αρχεία,


vi. περιέχει σελίδες με κωδικούς ή άλλους περιορισμούς ή κρυφές σελίδες ή εικόνες (εκείνες που δεν συνδέονται με ή από κάποια άλλη προσβάσιμη σελίδα),


vii. παρέχει υλικό σεξουαλικής ή βίαιης εκμετάλλευσης ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών ή ζητά προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών,


viii. παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, όπως η κατασκευή ή αγορά παράνομων όπλων, η παραβίαση της ιδιωτικότητας των μελών, ή την παροχή ή τη δημιουργία ιών για υπολογιστές,


ix. ζητάει κωδικούς πρόσβασης ή προσωπικά στοιχεία ταυτότητας για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς από άλλους χρήστες,


ή x. περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες ή/και πωλήσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ιστοσελίδας, όπως διαγωνισμοί, κληρώσεις, ανταλλαγές, διαφήμιση, ή σχήματα πυραμίδας.

 

ε. Η υπηρεσία πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο σύμφωνο με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. στ. Δε μπορείτε να συμμετέχετε σε διαφήμιση ή προτροπή προς οποιοδήποτε μέλος με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της υπηρεσίας αυτής. Δε μπορείτε να μεταδώσετε επιστολές αλυσίδας ή άχρηστα mail σε άλλα μέλη. Αν και το getpaid.gr δε μπορεί να ρυθμίζει τη συμπεριφορά των μελών έξω από αυτό, η χρήση από τα μέλη των πληροφοριών της ιστοσελίδας με σκοπό την παρενόχληση, κατάχρηση ή βλάβη κάποιου άλλου ατόμου, ή την επικοινωνία, τη διαφήμιση ή την πώληση σε άλλο μέλος χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους, συνιστά παραβίαση των κανόνων. Για την προστασία των μελών μας από τέτοια διαφήμιση, το getpaid.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των emails που μπορεί ένα μέλος να στείλει σε άλλα μέλη, μέσα σε 24 ώρες, σε ένα όριο που το getpaid.gr κρίνει λογικό, κατά την αποκλειστική του διακριτικότητα.

 

ζ. Δεν μπορείτε να καλύπτετε ή να επικαλύπτετε τις διαφημίσεις banner στην προσωπική σελίδα του προφίλ σας, ή οποιαδήποτε σελίδα του getpaid.gr μέσω HTML/CSS ή άλλου μέσου.

 

η. Οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση scripts για να προσθέσετε φίλους, απαγορεύεται.

 

θ. Δεν μπορείτε να προσποιηθείτε κάποιον άλλο χρήστη ή πρόσωπο που δεν είναι μέλος του getpaid.gr.

 

ι. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό, το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης ενός άλλου μέλους, ούτε να αποκαλύψετε το κωδικό σας σε οποιονδήποτε τρίτο ή να παρέχετε πρόσβαση του λογαριασμού σας σε τρίτους.

 

κ. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή με άλλο τρόπο μεταφορά του προφίλ σας.

 

7) Πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας.

7) Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διανομή ή αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο υλικού με πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες χωρίς προηγουμένως να έχει προσκομιστεί γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη των εν λόγω δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Αποτελεί πολιτική του getpaid.gr ο αποκλεισμός κάθε μέλους που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ επανάληψη μετά από σχετική κοινοποίηση προς το getpaid.gr από τον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων ή από νόμιμο αντιπρόσωπο του. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, αν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και δημοσιευθεί στην υπηρεσία με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να δώσετε στον υπεύθυνο Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων τα εξής στοιχεία: μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων, περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, περιγραφή για το πού βρίσκεται το υλικό αυτό στην ιστοσελίδα, τη διεύθυνση σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας, γραπτή δήλωση ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τους πράκτορες του ή από το νόμο, μια δήλωσή σας, επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι ανωτέρω πληροφορίες στο σημείωμα σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο υπεύθυνος Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων του getpaid.gr μπορεί να ειδοποιηθεί μέσω e-mail.


8) Φιλονικίες μεταξύ μελών.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλα μέλη του getpaid.gr. Το getpaid.gr διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί φιλονικίες μεταξύ των μελών.

 

9) Αποποίηση Ευθυνών.

Το getpaid.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένο ή ανακριβές περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτήν ή σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία, είτε προκαλείται από τους χρήστες της ιστοσελίδας, των μελών ή από οποιοδήποτε στοιχείο εξοπλισμού ή προγραμματισμού που συνδέεται ή χρησιμοποιείται στην υπηρεσία. Το getpaid.gr δεν είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά, είτε online ή offline, κάθε χρήστη της ή των μελών της υπηρεσίας. Το getpaid.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, σφάλματα στις γραμμές επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή άνευ αδείας πρόσβαση σε, ή αλλοίωση, οποιουδήποτε χρήστη ή επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Το getpaid.gr δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε τηλεφωνικού δικτύου ή γραμμών, υπολογιστών online συστημάτων, διακομιστών ή παρόχων, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού, την αστοχία οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων συμβαλλόμενων μερών που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα ή κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Διαδίκτυο ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή συνδυασμό αυτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημίας ή βλάβης των χρηστών ή/και των μελών, ή σε οποιοδήποτε υπολογιστή που σχετίζεται με ή απορρέει από τη συμμετοχή ή τη λήψη υλικών σε σχέση με την ιστοσελίδα και/ή σε σχέση με την υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το getpaid.gr δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή του θανάτου, που προέκυψε από τη χρήση της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας ή από οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ή διαβιβάστηκε στα μέλη, ή τυχόν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας, είτε online ή offline. Η ιστοσελίδα και η υπηρεσία παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και ρητά αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν υπόσχεται οποιαδήποτε συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση της ιστοσελίδας και/ή της υπηρεσίας.

 

10) Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ getpaid.gr ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Η ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ getpaid.gr ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ getpaid.gr ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΤΟ getpaid.gr ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ.


11) Διαμάχες.

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαμάχη σχετικά με τη συμμετοχή στην ιστοσελίδα και/ή την υπηρεσία, με τη χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε πως οποιαδήποτε διαμάχη διέπεται από τους νόμους της περιοχής στην οποία βρίσκεται η ιστοσελίδα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αντιφάσεις με τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και συμφωνείτε στην προσωπική δικαιοδοσία με βάση τον τόπο και την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.

 

12) Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ιστοσελίδα, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και άλλους συνεργάτες και υπαλλήλους, από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, αξίωση, ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο ή προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας ή/και που προκύπτουν από την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας ή/και οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεων σας που παρουσιάζονται ανωτέρω.

 

13) Λοιπά ζητήματα.

Η παρούσα συμφωνία γίνεται αποδεκτή με τη χρήση της ιστοσελίδας και περαιτέρω επιβεβαιώνεται από εσάς με την εγγραφή σας ως μέλος της υπηρεσίας. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και/ή της υπηρεσίας. Η αποτυχία της ιστοσελίδας να ασκήσει ή να επιβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν αποτελεί αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή διάταξης. Οι τίτλοι των ενοτήτων στην παρούσα συμφωνία παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία. Το getpaid.gr αποτελεί σήμα κατατεθέν των <ιδιοκτητών της εταιρικής επωνυμίας<.


Πολιτική απορρήτου

 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο του getpaid.gr
 • Το getpaid.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
 • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

 • Το getpaid.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).
 • Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό. Το getpaid.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

 • Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.
 • Το getpaid.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.
 • Το getpaid.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του getpaid.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό του getpaid.gr.
 • Το getpaid.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ.